กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางปิยะมาศ กิ่งน้ำฉ่า
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางกานต์สิริ มาตขาว
ครู คศ.3

นางสาวศิริพร ผุดวรรณา
ครู คศ.1

นางสาวผกามาส บุญแก้ว
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0878834097
อีเมล์ : pakamartboonkaew39@gmail.com

นางสาวกนกกร วังขุนพรหม
ครู คศ.1

นายณภัทรพล เจนพาณิชย์ชีพ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวณัฐธิตา ดึงสุวรรณ
ครูอัตราจ้าง