ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางพรศรี ยอดสุดา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางกานต์สิริ มาตขาว
ครู คศ.3

นางเชาว์ มณีเสน
ครู คศ.2

นางสาวทิวะพร คงบุญมี
ครู คศ.2

นางคนึงจิตร ฉิมสะอาด
ครู คศ.2

นางสาวศิริพร ผุดวรรณา
ครูผู้ช่วย