ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ
พันธกิจ ปี 2555-2558

1.  ขยายความร่วมมือ สนับสนุน และเข้าร่วมการแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธง ตลอดจนศิลปะแขนงต่างๆ  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ และทักษะของนักเรียน การประชาสัมพันธ์โรงเรียน และการบริการชุมชน โดยมีพัฒนาการตามลำดับทุกปีการศึกษา

2.  นำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาป้องกัน และขจัดเงื่อนไขในการใช้สารเสพติดของนักเรียน  ตลอดจนขยายเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการป้องปราม และแก้ไขปัญหาสารเสพติดให้หมดสิ้นจากสถานศึกษาก่อนสิ้นปีการศึกษา 2558

3.   ปรับเปลี่ยนวิธีการสอน การวัดประเมินผลให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน วิเคราะห์หลักสูตร  เนื้อหาสาระ และวิเคราะห์เครื่องมือ การวัดประเมินผลให้เหมาะสม เน้นการวัดผลตามสภาพจริง

4.  จัดกิจกรรมโดยวางแผนอย่างเป็นระบบ ให้นักเรียนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง โดยความร่วมมือของครู บุคลากรทางการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์กรและหน่วยงานภายนอกโรงเรียน  ติดตาม ควบคุม วัดและประเมินผล ปรับเปลี่ยนพัฒนาแผนพัฒนากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม พื้นฐานครบถ้วน และมีคุณลักษณะที่ดีงามของความเป็นคนไทย

5.   จัดซื้อ จัดหาสื่อเทคโนโลยีให้เหมาะสม เพียงพอ บริหาร ควบคุม ติดตาม อบรมให้นักเรียนรู้จักประโยชน์ โทษ และใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

6.  จัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม ที่ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และสามารถประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการเป็นสมาชิกที่ดี และมีคุณธรรมของสังคมอาเซียน

พันธกิจ ปี 2549-2553
      จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นสัมฤทธิ์ผลที่เกิดแก่ผู้เรียน ผู้ปกครอง  และชุมชน