ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
>แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [ยังไม่มีวิทยฐานะ] 114
>แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [ชำนาญการ] 105
>แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [ชำนาญการพิเศษ] 106
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบครึ่งปีแรก (1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565) Word Document ขนาดไฟล์ 537.74 KB 102
แบบประเมินรองผู้อำนวยการโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 940.62 KB 38053
แบบประเมินสายงานการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 844.51 KB 38053
ตัวอย่างแบบรายงานการปฏิบัติงาน ครู 1 ต.ค.64 Word Document ขนาดไฟล์ 27.86 KB 38053
ตัวอย่างบันทึกข้อตกลงรองผู้อำนวยการโรงเรียน มิ.ย. 64 Word Document ขนาดไฟล์ 21.13 KB 44237
หนังสือรับรองความประพฤติ จากกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 251.43 KB 48317
ตัวอย่างแบบรายงานการปฏิบัติงาน-ครู-1เม.ย.64 Word Document ขนาดไฟล์ 25.41 KB 48513
ใบแจ้งรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.03 KB 48175
แบบฟอร์มโครงการปีการศึกษา2563 Word Document ขนาดไฟล์ 71.5 KB 48360
ตัวอย่าง-รายงานผลการปฏิบัติงาน 63 Word Document ขนาดไฟล์ 30.85 KB 54678
แบบขออนุญาตใช้แผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 35.5 KB 48399
แบบฟอร์มค่าบำรุงการศึกษา ม.2,3,5,6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 281.62 KB 48403
แบบฟอร์มค่าบำรุงการศึกษา ม.1 ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 282.22 KB 48321
รายงานการปฏิบัติงานครู Word Document ขนาดไฟล์ 39.42 KB 48558
แนบท้ายบันทึกข้อตกลงครู Word Document ขนาดไฟล์ 61.53 KB 48586
บันทึกข้อตกลงครู Word Document ขนาดไฟล์ 24.16 KB 48328
ประเด็นยุทธศาสตร์ สพฐ. Word Document ขนาดไฟล์ 26.83 KB 48450
เป้าหมายตัวชี้วัดโรงเรียนมาตรฐานสากล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 726.9 KB 48616
มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 27.5 KB 48314
แบบฟอร์มโครงการ 26/11/61 Word Document ขนาดไฟล์ 72 KB 48499
แบบฟอร์มบันทึกกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 48875
แผนพัฒนาตนเองของข้าราชการครู ID PLAN Word Document ขนาดไฟล์ 75 KB 48473
เอกสารโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร-แบบรายงานผู้อำนวยการสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 20.86 KB 48403
เอกสารโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร-ขั้นตอนการดำเนินงาน (สพม.11) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 127.85 KB 48366
เอกสารโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร-คู่มือการใช้งานระบบของข้าราชการครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.92 MB 48543
เอกสารโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร-หนังสือแจ้งจาก สพม.11 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 26.8 KB 48227
โครงการปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 550.28 KB 48415
รายงานการประเมินตนเอง(ssr)2559 Word Document ขนาดไฟล์ 350 KB 48960
ผง.05 แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 45.1 KB 48191
ผง.04 บันทึกข้อความส่งสรุปการประเมินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 29.53 KB 48366
ผง.03 แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 30.19 KB 48608
ผง.01 แบบฟอร์มเสนอโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 37.08 KB 48294
คู่มือการใช้งานระบบเครือข่ายโรงเรียนเมืองหลังสวน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 563.71 KB 48407
ใบสมัครครูดีเด่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 112.59 KB 48407
หนังสือนำครูดีเด่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.21 KB 48604