ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
>แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [ยังไม่มีวิทยฐานะ] 139
>แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [ชำนาญการ] 113
>แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [ชำนาญการพิเศษ] 113
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบครึ่งปีแรก (1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565) Word Document ขนาดไฟล์ 537.74 KB 109
แบบประเมินรองผู้อำนวยการโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 940.62 KB 38059
แบบประเมินสายงานการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 844.51 KB 38060
ตัวอย่างแบบรายงานการปฏิบัติงาน ครู 1 ต.ค.64 Word Document ขนาดไฟล์ 27.86 KB 38059
ตัวอย่างบันทึกข้อตกลงรองผู้อำนวยการโรงเรียน มิ.ย. 64 Word Document ขนาดไฟล์ 21.13 KB 44243
หนังสือรับรองความประพฤติ จากกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 251.43 KB 48343
ตัวอย่างแบบรายงานการปฏิบัติงาน-ครู-1เม.ย.64 Word Document ขนาดไฟล์ 25.41 KB 48536
ใบแจ้งรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.03 KB 48197
แบบฟอร์มโครงการปีการศึกษา2563 Word Document ขนาดไฟล์ 71.5 KB 48383
ตัวอย่าง-รายงานผลการปฏิบัติงาน 63 Word Document ขนาดไฟล์ 30.85 KB 54684
แบบขออนุญาตใช้แผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 35.5 KB 48421
แบบฟอร์มค่าบำรุงการศึกษา ม.2,3,5,6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 281.62 KB 48411
แบบฟอร์มค่าบำรุงการศึกษา ม.1 ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 282.22 KB 48328
รายงานการปฏิบัติงานครู Word Document ขนาดไฟล์ 39.42 KB 48581
แนบท้ายบันทึกข้อตกลงครู Word Document ขนาดไฟล์ 61.53 KB 48609
บันทึกข้อตกลงครู Word Document ขนาดไฟล์ 24.16 KB 48335
ประเด็นยุทธศาสตร์ สพฐ. Word Document ขนาดไฟล์ 26.83 KB 48456
เป้าหมายตัวชี้วัดโรงเรียนมาตรฐานสากล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 726.9 KB 48622
มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 27.5 KB 48322
แบบฟอร์มโครงการ 26/11/61 Word Document ขนาดไฟล์ 72 KB 48521
แบบฟอร์มบันทึกกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 48882
แผนพัฒนาตนเองของข้าราชการครู ID PLAN Word Document ขนาดไฟล์ 75 KB 48480
เอกสารโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร-แบบรายงานผู้อำนวยการสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 20.86 KB 48425
เอกสารโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร-ขั้นตอนการดำเนินงาน (สพม.11) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 127.85 KB 48372
เอกสารโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร-คู่มือการใช้งานระบบของข้าราชการครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.92 MB 48549
เอกสารโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร-หนังสือแจ้งจาก สพม.11 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 26.8 KB 48233
โครงการปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 550.28 KB 48424
รายงานการประเมินตนเอง(ssr)2559 Word Document ขนาดไฟล์ 350 KB 48982
ผง.05 แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 45.1 KB 48197
ผง.04 บันทึกข้อความส่งสรุปการประเมินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 29.53 KB 48372
ผง.03 แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 30.19 KB 48614
ผง.01 แบบฟอร์มเสนอโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 37.08 KB 48316
คู่มือการใช้งานระบบเครือข่ายโรงเรียนเมืองหลังสวน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 563.71 KB 48413
ใบสมัครครูดีเด่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 112.59 KB 48429
หนังสือนำครูดีเด่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.21 KB 48610