ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
>แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [ยังไม่มีวิทยฐานะ] 110
>แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [ชำนาญการ] 102
>แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [ชำนาญการพิเศษ] 103
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบครึ่งปีแรก (1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565) Word Document ขนาดไฟล์ 537.74 KB 99
แบบประเมินรองผู้อำนวยการโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 940.62 KB 38051
แบบประเมินสายงานการสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 844.51 KB 38050
ตัวอย่างแบบรายงานการปฏิบัติงาน ครู 1 ต.ค.64 Word Document ขนาดไฟล์ 27.86 KB 38051
ตัวอย่างบันทึกข้อตกลงรองผู้อำนวยการโรงเรียน มิ.ย. 64 Word Document ขนาดไฟล์ 21.13 KB 44235
หนังสือรับรองความประพฤติ จากกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 251.43 KB 48315
ตัวอย่างแบบรายงานการปฏิบัติงาน-ครู-1เม.ย.64 Word Document ขนาดไฟล์ 25.41 KB 48511
ใบแจ้งรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.03 KB 48173
แบบฟอร์มโครงการปีการศึกษา2563 Word Document ขนาดไฟล์ 71.5 KB 48358
ตัวอย่าง-รายงานผลการปฏิบัติงาน 63 Word Document ขนาดไฟล์ 30.85 KB 54676
แบบขออนุญาตใช้แผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 35.5 KB 48397
แบบฟอร์มค่าบำรุงการศึกษา ม.2,3,5,6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 281.62 KB 48401
แบบฟอร์มค่าบำรุงการศึกษา ม.1 ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 282.22 KB 48319
รายงานการปฏิบัติงานครู Word Document ขนาดไฟล์ 39.42 KB 48556
แนบท้ายบันทึกข้อตกลงครู Word Document ขนาดไฟล์ 61.53 KB 48583
บันทึกข้อตกลงครู Word Document ขนาดไฟล์ 24.16 KB 48326
ประเด็นยุทธศาสตร์ สพฐ. Word Document ขนาดไฟล์ 26.83 KB 48448
เป้าหมายตัวชี้วัดโรงเรียนมาตรฐานสากล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 726.9 KB 48613
มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 27.5 KB 48310
แบบฟอร์มโครงการ 26/11/61 Word Document ขนาดไฟล์ 72 KB 48496
แบบฟอร์มบันทึกกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 48873
แผนพัฒนาตนเองของข้าราชการครู ID PLAN Word Document ขนาดไฟล์ 75 KB 48471
เอกสารโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร-แบบรายงานผู้อำนวยการสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 20.86 KB 48401
เอกสารโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร-ขั้นตอนการดำเนินงาน (สพม.11) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 127.85 KB 48364
เอกสารโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร-คู่มือการใช้งานระบบของข้าราชการครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.92 MB 48541
เอกสารโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร-หนังสือแจ้งจาก สพม.11 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 26.8 KB 48225
โครงการปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 550.28 KB 48412
รายงานการประเมินตนเอง(ssr)2559 Word Document ขนาดไฟล์ 350 KB 48958
ผง.05 แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 45.1 KB 48189
ผง.04 บันทึกข้อความส่งสรุปการประเมินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 29.53 KB 48364
ผง.03 แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 30.19 KB 48606
ผง.01 แบบฟอร์มเสนอโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 37.08 KB 48292
คู่มือการใช้งานระบบเครือข่ายโรงเรียนเมืองหลังสวน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 563.71 KB 48405
ใบสมัครครูดีเด่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 112.59 KB 48405
หนังสือนำครูดีเด่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.21 KB 48602