ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา 2554
โรงเรียนเมืองหลังสวนได้เปิดการเรียนการสอนดังนี้

     1. มัธยมศึกษาตอนต้น                  
               แผนการเรียน  ทั่วไป

     2. มัธยมศึกษาตอนปลาย             
               แผนการเรียน  วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์
               แผนการเรียน  ศิลป์ - คณิตศาสตร์
               แผนการเรียน  อาชีพ

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 181.5 KB
โครงสร้างหลักสูตร ปีการศึกษา 2555
โรงเรียนเมืองหลังสวนได้เปิดการเรียนการสอนดังนี้

     1. มัธยมศึกษาตอนต้น                  
               แผนการเรียน  ทั่วไป
               แผนการเรียน  วิทย์-คณิต     1 ห้อง 

     2. มัธยมศึกษาตอนปลาย            
               แผนการเรียน  วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์   1 ห้อง
               แผนการเรียน  ศิลป์ - คำนวณ
               แผนการเรียน  ศิลป์ - ภาษา
               แผนการเรียน  อาชีพ

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 277.5 KB