ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เป้าประสงค์
เป้าประสงค์ ปี 2555-2558

1.  เข้าร่วมการแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธง ทั้งประเภทเรือยาวนักเรียน เรือสวยงาม เรือพระบก สร้างวงดนตรี วงกลองยาว ฝึกฝนการแสดงมโนราห์ ตลอดจนศิลปะพื้นบ้านต่างๆ ตามความสนใจ และศักยภาพของนักเรียน

2. ป้องปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนให้หมดสิ้นไปก่อนสิ้นปีการศึกษา 2558

3.  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ โดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและอยู่ในกรอบนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

4. นักเรียนเป็นพลเมืองที่ดี มีระเบียบวินัย และมีคุณธรรมพื้นฐาน ได้แก่ ขยัน ประหยัดซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ำใจ และกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ

5. นักเรียนมีคุณลักษณะความเป็นไทย เช่น อ่อนน้อมถ่อมตน เคารพผู้อาวุโส รัก และเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ฯลฯ

6.  นักเรียนรู้จักประโยชน์  โทษ  และใช้เทคโนโลยีย่างเหมาะสม  เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ส่วนรวม พัฒนาตนให้พร้อมเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพของสังคมอาเซียน

เป้าประสงค์ ปี 2549-2553

1.  นักเรียนใฝ่เรียนรู้  คิดวิเคราะห์เป็น  และสร้างสรรค์

            2.  นักเรียนมีสุขภาพดี  มีทักษะการดำรงชีวิต  มีคุณธรรม  มั่นใจในตนเอง  กล้าแสดงออก

            3.  นักเรียนมีความเป็นไทย  มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์  สืบสานวัฒนธรรมไทย  และภูมิปัญญาท้องถิ่น