เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน

นางจินทิรา คงสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

นางสาวภัทรพร วงศาโรจน์
เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาวคันธรส แก้วมณีโสม
เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นายนฤพร เพชรเชนทร์
เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน