ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน

นางจินทิรา คงสวัสดิิ์
เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ

นางสาวภัทรพร วงศ์สาโรจน์
เจ้าหน้าที่งานวิชาการ