ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางจุฑารัตน์ ศรีเชียงหา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายประสิทธิ์ นาคสิงห์
ครู คศ.4

นายอัมพร จันทร์มณี
ครู คศ.3

นางจรุงจิต เพชรอุทัย
ครู คศ.3

นายดุสิทธิ์ ไกรทอง
ครู คศ.2

นายจรัส รัตนบรรณสกุล
ครู คศ.2

นางสาวเนตรชนก ธานีรัตน์
ครู คศ.2

นางสาวเกษร นาคสิงห์
ครูผู้ช่วย

นางสาวรจนา สุดรอด
ครูอัตราจ้าง