กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายอัมพร จันทร์มณี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นายประสิทธิ์ นาคสิงห์
ครูเชี่ยวชาญ

นายดุสิทธิ์ ไกรทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น

นางสาวเกษร นาคสิงห์
ครู
เบอร์โทร : 0936072259

นางสาวพรพิมล สุขนุ่ม
ครูผู้ช่วย

นายนิวัฒน์ ขุนพรม
ครูอัตราจ้าง