ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางนราภรณ์ ประทานทรัพย์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวทัมทิม พุ่มคล้าย
ครู คศ.3

นางสาวชุติมา เอมสวัสดิ์
ครู คศ.1

นายวัชระ ขาวนุ้ย
ครู คศ.1

นางสาวสุพรรณษา คล้ายอุดม
ครูผู้ช่วย

ว่าที่ร้อยตรีเวคินทร์ จูฑานุวงศ์

นางสาวกานต์ธีรา เล่งระบำ
ครูอัตราจ้าง