กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางนราภรณ์ ประทานทรัพย์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวทับทิม พุ่มคล้าย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5
เบอร์โทร : 0862816052
อีเมล์ : pumklay@gmail.com

นางชุติมา ใจตรง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายวัชระ ขาวนุ้ย
ครู คศ.1

นางสาวสุพรรษา คล้ายอุดม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0822776799
อีเมล์ : tc405@muanglangsuan.com

ว่าที่ร้อยตรีเวคินทร์ จูฑานุวงศ์
พนักงานราชการ
เบอร์โทร : 0648187988
อีเมล์ : Wekhin.jutanuwong@gmail.com