ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวจุรีมาศ สุวรกุล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายกิตติพงศ์ จันทร์ดำ
ครูผู้ช่วย

ว่าที่ร้อยตรีศราวุฒิ พุ่มนวน
ครูผู้ช่วย

นายพรชัย ประทานทรัพย์
ครู คศ.2

นายธีริทธ์ ยอดสุดา
ครูอัตราจ้าง