ลำดับพิธีการหน้าเสาธง
ลำดับพิธีการหน้าเสาธง
1. เพลงชาติไทย
เราทุกคนภูมิใจในความเป็นไทย และยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
เราต้องสมานสามัคคี ร่วมแรง ร่วมใจ เพื่อพดุงสถาบันทั้งสาม
และดำรงความเป็นเอกราชของชาติ ซึ่งบรรพบุรุษของเราได้พลีชีพ
และเลือดเนื้อรักษาเอาไว้ เพื่อลูกหลานของไทยทุกคน
ขอให้ทุกคนจงร้องเพลงชาติไทย ด้วยความภาคภูมิใจ อย่างพร้อมเพรียงกัน เคารพธงชาติ ธงขึ้น ตรง!


2. สวดมนต์
เราชาวพุทธยึดมั่นในหลักธรรม คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
มุ่งมั่นทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตให้บริสุทธิ์
ขอให้ทุกคนทำใจให้สงบ เพื่อกล่าวคำบูชาคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ด้วยความเลื่อมใส สวดมนต์ไหว้พระ


----- สงบนิ่ง -----

3. แผ่เมตตา
สัพเพ สัตตา 
สัตว์ทั้งหลาย ที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
อะเวรา โหนตุ
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
อัพพะยาปัชฌา โหนตุ
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
อะนีฆา โหนตุ
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ
จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ

4. คติพจน์ :ขอให้นักเรียนทุกคนกล่าวคติพจน์ตามข้าพเจ้า
นิสมฺม กรณํ เสยฺโย :ใช้ปัญญาทำแล้วก้าวหน้า

5. อัตลักษณ์ :ลูก ม.ส. เป็นคนดี มีสัมมาคารวะ

6. คำปฏิญาณ 
เรานักเรียนโรงเรียนเมืองหลังสวน ยึดมั่นในการปฏิบัติตนเป็นคนเก่ง คนดี และมีเกียรติศักดิ์ศรี
เราทุกคนภูมิใจที่ได้กระทำตนเป็นผู้มีค่าของสังคมและประเทศชาติ จงกล่าวคำปฏิญาณโดยพร้อมเพรียงกัน
ข้าสัญญาว่า...
ข้อ 1 ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ข้อ 2 ข้าจะเชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดา มารดา ครูอาจารย์
ข้อ 3 ข้าจะยึดมั่นในการกระทำความดี มีคุณธรรม รวมพลังสมานสามัคคี เพื่อศักดิ์ศรีโรงเรียนเมืองหลังสวน

7. เพลงมาร์ช ม.ส.