งานแนะแนว

นายกฤษณ์ คงเปีย
ครู คศ.1

นายพรชัย ประทานทรัพย์
ครู คศ.2