ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ ปี 2550-2552

             โรงเรียนเมืองหลังสวนมุ่งผลิตผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา ดนตรี ศิลปวัฒนธรรม  และเทคโนโลยี  เราจะร่วมกันพัฒนาโรงเรียนให้เป็นผู้นำทางด้านวิชาการและเป็นแหล่งบริการความรู้ของท้องถิ่นภายในปี 2552

วิสัยทัศน์ ปี 2553
      ภายในปี  2553  โรงเรียนเมืองหลังสวน  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการศึกษา มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ความเป็นเลิศด้านกีฬา  ดนตรี  ศิลปวัฒนธรรม  สื่อและเทคโนโลยี  เราจะร่วมกันพัฒนาโรงเรียนให้เป็นผู้นำทางด้านวิชาการและเป็นแหล่งบริการความรู้ของชุมชน  
วิสัยทัศน์ ปี 2555-2558
     ในปีการศึกษา  2555 2558  โรงเรียนเมืองหลังสวน บริหารจัดการศึกษาโดยมุ่ง เชิดชูประเพณีท้องถิ่น ขจัดสิ้นสารเสพติด ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา พัฒนาคุณธรรม รักความเป็นไทย ก้าวไกล สู่สากล