ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2546 (10 มิ.ย 46)

ระดับชั้น

จำนวน

ห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

ชาย

หญิง

รวม

มัธยมศึกษาปีที่  1


91

56

147

มัธยมศึกษาปีที่  2


12169217

มัธยมศึกษาปีที่  3


78

62

140

มัธยมศึกษาปีที่  4


322052

มัธยมศึกษาปีที่  5


322557

มัธยมศึกษาปีที่  6


253762

รวม


379

296

675

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2547 (10 มิ.ย 47)

ระดับชั้น

จำนวน

ห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

ชาย

หญิง

รวม

มัธยมศึกษาปีที่  1


108

82
190

มัธยมศึกษาปีที่  2


87

53

140

มัธยมศึกษาปีที่  3


119

99218

มัธยมศึกษาปีที่  4


282351

มัธยมศึกษาปีที่  5


21

18

46

มัธยมศึกษาปีที่  6


312354

รวม


401

298

699

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2548 (10 มิ.ย 48)

ระดับชั้น

จำนวน

ห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

ชาย

หญิง

รวม

มัธยมศึกษาปีที่  1


10083

183

มัธยมศึกษาปีที่  2


10682

188

มัธยมศึกษาปีที่  3


8556141

มัธยมศึกษาปีที่  4


503080

มัธยมศึกษาปีที่  5


252146

มัธยมศึกษาปีที่  6


301646

รวม


396

288

684

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2549 (10 มิ.ย 49)

ระดับชั้น

จำนวน

ห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

ชาย

หญิง

รวม

มัธยมศึกษาปีที่  1

7151149
300

มัธยมศึกษาปีที่  2

59779176

มัธยมศึกษาปีที่  3

510176177

มัธยมศึกษาปีที่  4

2242751

มัธยมศึกษาปีที่  5

2472976

มัธยมศึกษาปีที่  6

2212041

รวม

23

441

380

821

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2550 (10 มิ.ย 50)

ระดับชั้น

จำนวน

ห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

ชาย

หญิง

รวม

มัธยมศึกษาปีที่  1


130113
243

มัธยมศึกษาปีที่  2


142148290

มัธยมศึกษาปีที่  3


9774

171

มัธยมศึกษาปีที่  4


6949118

มัธยมศึกษาปีที่  5


222345

มัธยมศึกษาปีที่  6


442973

รวม


504

436

940

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2551 (10 มิ.ย 51)

ระดับชั้น

จำนวน

ห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

ชาย

หญิง

รวม

มัธยมศึกษาปีที่  1


127112
239

มัธยมศึกษาปีที่  2


124114238

มัธยมศึกษาปีที่  3


134

141275

มัธยมศึกษาปีที่  4


455196

มัธยมศึกษาปีที่  5


6445102

มัธยมศึกษาปีที่  6


232043

รวม


517

483

1000

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2552 (10 มิ.ย 52)

ระดับชั้น

จำนวน

ห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

ชาย

หญิง

รวม

มัธยมศึกษาปีที่  1


6961

130

มัธยมศึกษาปีที่  2


120114234

มัธยมศึกษาปีที่  3


146

114260

มัธยมศึกษาปีที่  4


71128

199

มัธยมศึกษาปีที่  5


395089

มัธยมศึกษาปีที่  6


6042102

รวม


505

509

1014

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2553 (10 มิ.ย 53)

ระดับชั้น

จำนวน

ห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

ชาย

หญิง

รวม

มัธยมศึกษาปีที่  1

37149

120

มัธยมศึกษาปีที่  2

4

73

58

131

มัธยมศึกษาปีที่  3

6

167

126293

มัธยมศึกษาปีที่  4

6

89

117206

มัธยมศึกษาปีที่  5

5

73

130

203

มัธยมศึกษาปีที่  6

35253105

รวม

27

525

533

1058

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2554 (10 มิ.ย 54)

ระดับชั้น

จำนวน

ห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

ชาย

หญิง

รวม

มัธยมศึกษาปีที่  1

4

86

73

159

มัธยมศึกษาปีที่  2

3

73

55

128

มัธยมศึกษาปีที่  3

4

111

67

178

มัธยมศึกษาปีที่  4

5

89

96

185

มัธยมศึกษาปีที่  5

5

96

118

214

มัธยมศึกษาปีที่  6

5

83

130

213

รวม

27

538

539

1077