ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสุรชัย ทองนุ้ยพราหมณ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายโชคชัย สกลวิรัตน์
ครู คศ.2

นางรมมดี ชุมแก่น
ครู คศ.2

นายชัยยนต์ ศรีเชียงหา
ครู คศ.2

นางสิริพร รอดวิจิตร
ครู คศ.2

นายชาญชัย ผลอุบัติ
ครู คศ.2

นางสาวกัลยาณี อาจณรงค์
ครูอัตราจ้าง