ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสมัย สุวรรณอำภา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวศศิวิมล จงไกรจักร
ครู คศ.1

นางสาวนิภาวรรณ ชูแก้ว
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุขหฤทัย สุวรรณรัตน์
พนักงานราชการ

นางสาวจุฑามาศ กาจพิรุณ
ครูผู้ช่วย

นางสาวเสาวรส เกิดมีทรัพย์
ครูอัตราจ้าง