ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนเมืองหลังสวน

       เดิมตั้งเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนสวนศรีวิทยา เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2536 ในปีแรกที่เปิดสอน รับสมัครนักเรียนได้ 231 คน จำนวน 6 ห้องเรียน โดยอาศัยอาคารชั่วคราวของโรงเรียนสวนศรีวิทยาเป็นสถานที่เรียน มีครู อาจารย์ของโรงเรียนสวนศรีวิทยาช่วยสอนจำนวน 20 คน และครูจ้างอีก 4 คน

        ในปีการศึกษาแรกที่เปิดสอน นายยืนยง  กลิ่นรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนศรีวิทยา (ในขณะนั้น) เป็นผู้บริหารสาขาด้วย ช่วงเดือนมกราคม 2537 ผู้ปกครองนักเรียนและชาวอำเภอหลังสวนได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราว จำนวน 2 หลัง มี 12 ห้องเรียน และโรงอาหาร จำนวน 1 หลัง ห้องน้ำนักเรียนชั่วคราว จำนวน 2 หลังขึ้นในที่ดินปัจจุบัน โดยการประสานงานของ นายสุชิน  บุญเพ็ญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสวนศรีวิทยา ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้บริหารโรงเรียนสาขาเป็นผู้ดูแลโรงเรียนร่วมกับสภาตำบลวังตะกอ วันที่ 29 มีนาคม 2537 กรมสามัญศึกษาได้ประกาศจัดตั้ง โรงเรียนเมืองหลังสวนจึงได้แยกออกมาเป็นเอกเทศจากโรงเรียนสวนศรีวิทยา ทุกวันนี้ชาวอำเภอหลังสวนมักนิยมเรียกโรงเรียนเมืองหลังสวนว่า สวนศรี 2” ตามชื่อโรงเรียนเดิม หรือเรียกว่า โรงเรียนห้วยกลั้ง” ตามสถานที่ตั้ง