กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางอำนวย ออกเวหา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0810907568
อีเมล์ : aamnuay_2507@gmail.com

นางอรพิน จันทร์เกตุ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววัชรี เพชรรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวอัจจิมา บรรพต
ครู

นางสาววริษฐา พรานบุญ
ครู
เบอร์โทร : 0993060443

นางสาวเก็จแก้ว วงษ์พุทธ
ครู