กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางอำนวย ออกเวหา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0810907568
อีเมล์ : aamnuay_2507@gmail.com

นางอรพิน จันทร์เกตุ
ครู คศ.3

นางสาววัชรี เพชรรัตน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวอัจจิมา บรรพต
ครู คศ.1

นางสาววริษฐา พรานบุญ
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0993060443

นางสาวเก็จแก้ว วงษ์พุทธ
ครู คศ.1