ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางอำนวย ออกเวหา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางอรพิน จันทร์เกตุ
ครู คศ.3

นางสาววัชรี เพชรรัตน์
ครู คศ.2

นางสาวอัจจิมา บรรพต
ครู คศ.1

นางสาววริษฐา พรานบุญ
ครูผู้ช่วย

นางสาวเก็จแก้ว วงษ์พุทธ
ครูผู้ช่วย