ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานที่ภาคภูมิใจของโรงเรียน
ปีการศึกษา 2546-2550
     1. เกียรติบัตรดีเด่นรางวัลระดับชาติ สาขากิจกรรมส่งเสริมนักอ่านสู่การเรียนรู้ ด้านส่งเสริมนักประดิษฐ์  โครงการรักการอ่านสานสู่ฝัน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2

     2. เกียรติบัตรจากนายกรัฐมนตรี แสดงว่าโรงเรียนเมืองหลังสวนได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง

     3. โล่รางวัลจากสำนักประชาสัมพันธ์  เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย  การประกวดบอร์ดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์  พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547 ระดับภาคใต้ตอนบน

     4. โล่พระเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการเพื่อแสดงว่าได้รับรางวัลดีเด่น การจัดกิจกรรมของสถานศึกษา  รักการอ่านสานสู่ฝัน ในปีแห่งการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้  2546 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สาขากิจกรรมส่งเสริมยอดนักอ่านสู่การเรียนรู้ ด้านส่งเสริมนักประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษา 

     5. ถ้วยเกียรติยศจากกรุงเทพมหานคร รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันกีฬาพายเรือ 5 ฝีพายหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี ในการแข่งขันเรือยาวประเพณีสืบสานตำนานเจ้าพระยา ณ แม่น้ำเจ้าพระยา สะพานพระราม 8  กรุงเทพมหานคร

     6. เกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อแสดงว่า โรงเรียนเมืองหลังสวนสนับสนุนและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีสำหรับการจัดงาน ปฏิรูปการศึกษายุคใหม่ เมื่อ 17-18 กรกฎาคม 2547

     7. ใบประกาศเกียรติคุณ  “THE  WORLD’S  CHILDREN’S  PRIZE  FOR  THE  RIGHT  OF  THE  CHILD” จากองค์การ Children’s World ประเทศสวีเดน 

     8. เกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด แสดงว่า โรงเรียนเมืองหลังสวน เป็นสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมดีเด่นเพื่อเสริมอาชีพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

     9. ส่งเสริมครูเข้ารับการประเมินครูรางวัลเกียรติยศ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพรเขต 2 ผลปรากฏว่ามีครูที่ผ่านเกณฑ์การประเมินได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ จำนวน 12 คน

     10. ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ ซึ่งเป็นรางวัลที่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ ประทานเป็นรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านในงานประเพณีแห่พระแข่งเรือ อำเภอหลังสวน

     11. ทีมนักกีฬาพายเรือ 5 ฝีพายหญิง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันพายเรือชิงแชมป์ประเทศไทย ณ จังหวัดนครนายก โดยสมาคมเรือยาวแห่งประเทศไทย

     12. ทีมนักกีฬาพายเรือ 5 ฝีพาย ทั้งทีมชายและทีมหญิง ได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 22 (คัดเลือกภาค 4) จังหวัดระนอง

     13. ทีมนักกีฬาเรือพายเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 22 จังหวัดลำปาง ทีมชายได้ 1 เหรียญทองแดงในระยะ 700 เมตร ทีมหญิงได้ 3 เหรียญทองแดง ระยะ 200,500, 700 เมตร

     14. ครูได้รับรางวัล ครูแกนนำจำนวน 8 คน ครูต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้ จำนวน 11 คน  ครูต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้รางวัลครูเกียรติยศจำนวน 12 คน  ครูดีในดวงใจ สพท.ชพ.๒ จำนวน 1 คนครูผู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานครูคณิตศาสตร์ ของ สสวท. ระดับคุณภาพดี จำนวน 1 คน  ผู้ฝึกสอนกรีฑายอดเยี่ยมระดับจังหวัด จำนวน 1 คน  ครูดีเด่นด้านต่างๆ ของโรงเรียน จำนวน  18 คน

     15. เกียรติบัตรการจัดงาน “มหกรรมการประกวดนวัตกรรมการศึกษา ภาคใต้ ปี 2549 ด้านสิ่งประดิษฐ์ ระดับผ่านเกณฑ์ จากจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

     16. ทีมนักกีฬาพายเรือ 5 ฝีพายหญิง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 (เหรียญเงิน ในการแข่งขันกีฬาพายเรือชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2549 ณ จังหวัดชลบุรี 

     17. โรงเรียนผ่านการประเมินโรงเรียนฝันและได้รับป้ายโรงเรียนต้นแบบ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

     18. นักกีฬาเปตองได้ถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมเปตองชาย รุ่นไม่เกิน 16 ปี ในการแข่งขันกีฬานักเรียนระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด ประจำปี 2549 จังหวัดชุมพร

     19. บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด  ได้สนับสนุนเครื่องดนตรีสากลมูลค่า 30,000 บาท ให้กับโรงเรียน
     
     20. ทีมนักกีฬาพายเรือ 5 ฝีพายทั้งทีมชายและทีมหญิง ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 23 (คัดเลือกภาค 4) จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

     21. ทีมนักกีฬาพายเรือ 5 ฝีพายหญิง ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขันรอบคัดเลือกตัวแทน ทีมชาติไทย  เข้าแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 24 ที่จังหวัดชลบุรี 

     22. การพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้โดยการบริหารสมอง (เป็นนวัตกรรมที่ผ่านการประเมินระดับภาคมาแล้ว)

     23. โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจาก สพฐ. ให้เป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารโรงเรียนในฝันของจังหวัดชุมพร (ศูนย์ ICT)

     24. เกียรติบัตรการคัดเลือกจาก สพฐ. เป็นโรงเรียนนำร่องในการใช้สื่อเรียนรู้ด้วยตนเอง

     25. โรงเรียนผ่านการประเมินภายนอกรอบสองและได้รับการรับรองการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมได้มาตรฐานคุณภาพ สมศ. อำเภอหลังสวน 

     26. คณะครูผ่านการประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (คศ.3) 7 คน

     27. ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเรือยาวนักเรียนในงานประเพณีแห่พระแข่งเรือ อำเภอหลังสวน

     28. ถ้วยรางวัลชนะเลิศนายท้ายเรือดีเด่น การแข่งขันเรือยาวนักเรียนในงานประเพณีแห่พระแข่งเรือ

โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 2555,15:42   อ่าน 1908 ครั้ง