รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

  1. รายงานสำรวจความพึงพอใจการให้บริการด้านงานงบประมาณและแผนงาน โรงเรียนเมืองหลังสวน ประจำปีการศึกษา 2565

  2. รายงานสำรวจความพึงพอใจการให้บริการด้านงานวิชาการ โรงเรียนเมืองหลังสวน ประจำปีการศึกษา 2565

  3. รายงานสำรวจความพึงพอใจการให้บริการด้านงานบริหารทั่วไป โรงเรียนเมืองหลังสวน ประจำปีการศึกษา 2565

  4. รายงานสำรวจความพึงพอใจการให้บริการด้านงานบุคคล โรงเรียนเมืองหลังสวน ประจำปีการศึกษา 2565

  5. รายงานสำรวจความพึงพอใจการให้บริการด้านงานกิจการนักเรียน โรงเรียนเมืองหลังสวน ประจำปีการศึกษา 2565

 
 


Adobe Acrobat Document 1. รายงานสำรวจความพึงพอใจการให้บริการด้านงานงบประมาณและแผนงาน โรงเรียนเมืองหลังสวน ประจำปีการศึกษา 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 101.04 KB
Adobe Acrobat Document 2. รายงานสำรวจความพึงพอใจการให้บริการด้านงานวิชาการ โรงเรียนเมืองหลังสวน ประจำปีการศึกษา 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 160.24 KB
Adobe Acrobat Document 3. รายงานสำรวจความพึงพอใจการให้บริการด้านงานบริหารทั่วไป โรงเรียนเมืองหลังสวน ประจำปีการศึกษา 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 171.72 KB
Adobe Acrobat Document 4. รายงานสำรวจความพึงพอใจการให้บริการด้านงานบุคคล โรงเรียนเมืองหลังสวน ประจำปีการศึกษา 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 152.71 KB
Adobe Acrobat Document 5. รายงานสำรวจความพึงพอใจการให้บริการด้านงานกิจการนักเรียน โรงเรียนเมืองหลังสวน ประจำปีการศึกษา 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 235.43 KB