รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

  1. รายงานสำรวจความพึงพอใจการให้บริการด้านงานงบประมาณและแผนงาน โรงเรียนเมืองหลังสวน ประจำปีการศึกษา 2564

  2. รายงานสำรวจความพึงพอใจการให้บริการด้านงานวิชาการ โรงเรียนเมืองหลังสวน ประจำปีการศึกษา 2564

  3. รายงานสำรวจความพึงพอใจการให้บริการด้านงานบริหารทั่วไป โรงเรียนเมืองหลังสวน ประจำปีการศึกษา 2564

  4. รายงานสำรวจความพึงพอใจการให้บริการด้านงานบุคคล โรงเรียนเมืองหลังสวน ประจำปีการศึกษา 2564

  5. รายงานสำรวจความพึงพอใจการให้บริการด้านงานกิจการนักเรียน โรงเรียนเมืองหลังสวน ประจำปีการศึกษา 2564

 
 


Adobe Acrobat Document 1. รายงานสำรวจความพึงพอใจการให้บริการด้านงานงบประมาณและแผนงาน โรงเรียนเมืองหลังสวน ประจำปีการศึกษา 2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 433.1 KB
Adobe Acrobat Document 2. รายงานสำรวจความพึงพอใจการให้บริการด้านงานวิชาการ โรงเรียนเมืองหลังสวน ประจำปีการศึกษา 2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 165.56 KB
Adobe Acrobat Document 3. รายงานสำรวจความพึงพอใจการให้บริการด้านงานบริหารทั่วไป โรงเรียนเมืองหลังสวน ประจำปีการศึกษา 2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 140.37 KB
Adobe Acrobat Document 4. รายงานสำรวจความพึงพอใจการให้บริการด้านงานบุคคล โรงเรียนเมืองหลังสวน ประจำปีการศึกษา 2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 145.57 KB
Adobe Acrobat Document 5. รายงานสำรวจความพึงพอใจการให้บริการด้านงานกิจการนักเรียน โรงเรียนเมืองหลังสวน ประจำปีการศึกษา 2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 298.36 KB