มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

  1. รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2563

  2. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียนเมืองหลังสวน

  3. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนเมืองหลังสวน

Adobe Acrobat Document 1. รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.12 MB
Adobe Acrobat Document 2. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียนเมืองหลังสวน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 185 KB
Adobe Acrobat Document 3. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนเมืองหลังสวน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 251.75 KB