ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ

  1. สถิติการใช้บริการของกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน

  2. สถิติการจ่ายเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2564

  3. สรุปสถิติการลาของข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนเมืองหลังสวน ปีงบประมาณ 2564

  4. สถิติการให้บริการของกลุ่มบริหารวิชาการ

  5. สถิติการให้บริการของกลุ่มบริหารทั่วไป

  6. สถิติการให้บริการของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน


Adobe Acrobat Document 1. สถิติการใช้บริการของกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 640.21 KB
Adobe Acrobat Document 2. สถิติการจ่ายเงินบำรุงการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 640.21 KB
Adobe Acrobat Document 3. สรุปสถิติการลาของข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนเมืองหลังสวน ปีงบประมาณ 2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 161.3 KB
Adobe Acrobat Document 4. สถิติการให้บริการของกลุ่มบริหารวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 348.04 KB
Adobe Acrobat Document 5. สถิติการให้บริการของกลุ่มบริหารทั่วไป   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 115.63 KB
Adobe Acrobat Document 6. สถิติการให้บริการของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 417.11 KB