คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

 1. ขั้นตอนการจ่ายเงิน

 2. คู่มือขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง

 3. ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าประกันอุบัติเหตุ

 4. ขั้นตอนการสำรองเงินเดินทางไปราชการ

 5. คู่มือการติดต่องานวิชาการของโรงเรียน

 6. แบบรับรองความประพฤติ ในการขอเครื่องราชย์

 7. แบบคำขอเครื่องราชย์ ข้าราชการและลูกจ้างประจำ

 8. แบบคำขอเครื่องราชย์ พนักงานราชการ

 9. ใบคำขอมีบัตร-สพม.11

 10. แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครู

 11. คู่มือการขอใช้อาคารสถานที่ โรงเรียนเมืองหลังสวน

 12. ประกาศและคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน


Adobe Acrobat Document 1. ขั้นตอนการจ่ายเงิน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 38.93 KB
Adobe Acrobat Document 2. คู่มือขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 434.42 KB
Adobe Acrobat Document 3. ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าประกันอุบัติเหตุ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 84.8 KB
Adobe Acrobat Document 4. ขั้นตอนการสำรองเงินเดินทางไปราชการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 132.78 KB
Adobe Acrobat Document 5. คู่มือการติดต่องานวิชาการของโรงเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 800.24 KB
Adobe Acrobat Document 6. แบบรับรองความประพฤติ ในการขอเครื่องราชย์   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 73.08 KB
Adobe Acrobat Document 7. แบบคำขอเครื่องราชย์ ข้าราชการและลูกจ้างประจำ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 67.83 KB
Adobe Acrobat Document 8. แบบคำขอเครื่องราชย์ พนักงานราชการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 69.78 KB
Adobe Acrobat Document 9. ใบคำขอมีบัตร-สพม.11   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 126.47 KB
Adobe Acrobat Document 10. แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครู   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 400.99 KB
Adobe Acrobat Document 11. คู่มือการขอใช้อาคารสถานที่ โรงเรียนเมืองหลังสวน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 123.48 KB
Adobe Acrobat Document 12. ประกาศและคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 470.41 KB