คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

  1. กลุ่มบริหารงบประมาณ – คู่มือการเงิน

  2. กลุ่มบริหารงบประมาณ – คู่มือการชำระเงินระดมทรัพยากร

  3. กลุ่มบริหารงานบุคคล – คู่มือการบริหารงานบุคคล

  4. กลุ่มบริหารงานทั่วไป – คู่มือการบริหารงานทั่วไป

  5. กลุ่มบริหารวิชาการ – คู่มือการปฏิบัติงานวิชาการ

  6. กลุ่มบริหารวิชาการ - ขั้นตอนการดำเนินงานของวิชาการ

  7. กลุ่มบริหารงานทั่วไป – คู่มือการขอใช้อาคารสถานที่ โรงเรียนเมืองหลังสวน

  8. กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน - ประกาศและคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

  9. กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน - ระเบียบนักเรียนโรงเรียนเมืองหลังสวน-กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน


Adobe Acrobat Document 1. กลุ่มบริหารงบประมาณ – คู่มือการเงิน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.46 MB
Adobe Acrobat Document 2. กลุ่มบริหารงบประมาณ – คู่มือการชำระเงินระดมทรัพยากร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.46 MB
Adobe Acrobat Document 3. กลุ่มบริหารงานบุคคล – คู่มือการบริหารงานบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 206.76 KB
Adobe Acrobat Document 4. กลุ่มบริหารงานทั่วไป – คู่มือการบริหารงานทั่วไป   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 206.93 KB
Adobe Acrobat Document 5. กลุ่มบริหารวิชาการ – คู่มือการปฏิบัติงานวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 186.43 KB
Adobe Acrobat Document 6. กลุ่มบริหารวิชาการ - ขั้นตอนการดำเนินงานของวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 829.32 KB
Adobe Acrobat Document 7. กลุ่มบริหารงานทั่วไป – คู่มือการขอใช้อาคารสถานที่ โรงเรียนเมืองหลังสวน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 157.96 KB
Adobe Acrobat Document 8. กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน - คู่มือและขอบเขตกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 118.87 KB
Adobe Acrobat Document 9. กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน - ระเบียบนักเรียนโรงเรียนเมืองหลังสวน-กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.41 MB
Adobe Acrobat Document 10. กลุ่มบริหารงานบุคคล – หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.62 MB