คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

  1. กลุ่มบริหารงบประมาณ – คู่มือการเงิน

  2. กลุ่มบริหารงบประมาณ – คู่มือการชำระเงินระดมทรัพยากร

  3. กลุ่มบริหารงานบุคคล – คู่มือการบริหารงานบุคคล

  4. กลุ่มบริหารงานทั่วไป – คู่มือการบริหารงานทั่วไป

  5. กลุ่มบริหารวิชาการ – คู่มือการปฏิบัติงานวิชาการ

  6. กลุ่มบริหารวิชาการ - ขั้นตอนการดำเนินงานของวิชาการ

  7. กลุ่มบริหารงานทั่วไป – คู่มือการขอใช้อาคารสถานที่ โรงเรียนเมืองหลังสวน

  8. กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน - ประกาศและคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

  9. กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน - ระเบียบนักเรียนโรงเรียนเมืองหลังสวน-กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน


Adobe Acrobat Document 1. กลุ่มบริหารงบประมาณ – คู่มือการเงิน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.46 MB
Adobe Acrobat Document 2. กลุ่มบริหารงบประมาณ – คู่มือการชำระเงินระดมทรัพยากร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 110.09 KB
Adobe Acrobat Document 3. กลุ่มบริหารงานบุคคล – คู่มือการบริหารงานบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 186.55 KB
Adobe Acrobat Document 4. กลุ่มบริหารงานทั่วไป – คู่มือการบริหารงานทั่วไป   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 186.8 KB
Adobe Acrobat Document 5. กลุ่มบริหารวิชาการ – คู่มือการปฏิบัติงานวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 121.6 KB
Adobe Acrobat Document 6. กลุ่มบริหารวิชาการ - ขั้นตอนการดำเนินงานของวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 800.24 KB
Adobe Acrobat Document 7. กลุ่มบริหารงานทั่วไป – คู่มือการขอใช้อาคารสถานที่ โรงเรียนเมืองหลังสวน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 123.48 KB
Adobe Acrobat Document 8. กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน - คู่มือและขอบเขตกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 132.38 KB
Adobe Acrobat Document 9. กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน - ระเบียบนักเรียนโรงเรียนเมืองหลังสวน-กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 585.2 KB