ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานสารสนเทศ
ภาระหน้าที่
1. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายงานต่างๆ อย่างเป็นระบบ ตลอดจนข้อมูลชุมชน ท้องถิ่น และข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการบริหารงาน
2. พัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน
บุคลากรงานสารสนเทศ

ผลงานที่ผ่านมา
1. จัดทำข้อมูลนักเรียนและบุคลากรโรงเรียน ปีการศึกษา 1/2554 ในโปรแกรม smis และรายงานข้อมูลผ่าน DATA CENTER

รายงานสารสนเทศ ประจำปี 2557
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.96 MB
รายงานสารสนเทศ ประจำปี 2558

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.47 MB