ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ภาระหน้าที่
          1. กำหนดนโยบายให้สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบ แนวปฏิบัติ ข้อบังคับ ของหน่วยงานระดับนโยบายในกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวง  ทบวง กรมอื่น รวมทั้งวางแผนงานของฝ่ายฯ
          2. อำนวยการปฏิบัติงาน ควบคุม ติดตาม นิเทศ ประเมินผลงานของฝ่ายกิจการนักเรียนให้เป็น     ไปตามนโยบายและแผนงานที่กำหนด นำผลการประเมินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
          3. ประสานงานกับหน่วยงานและบุคลากรในสถานศึกษาในการพัฒนางานและแก้ปัญหาต่าง ๆ
          4. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน ควบคุม ติดตาม กิจกรรม และการดำเนินงานต่าง ๆ ในฝ่ายฯให้เป็นไปตามปฏิทิน
          5. วางแผนงบประมาณของฝ่ายให้สอดคล้องกับปริมาณงานโดยมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผล
          6. จัดครูและบุคลากรทางการศึกษาทำหน้าที่เวรประจำวัน และอาจารย์ที่ปรึกษาระดับชั้น
          7. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา  ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
          8. ปฏิบัติหน้าอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
บุคลากร
          1.  นายสนธยา  หนูมาก            ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนและประธานกรรมการ
          2.  นายสุพจน์  ฉิมสอาด           รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนและรองประธานกรรมการ
          3.  นางสาวจุรีมาศ  สุวรกุล        รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนและรองประธานกรรมการ
          4.  นายพินิจ  กองเจริญ            กรรมการ
          5.  นางสาวทับทิม  พุ่มคล้าย      กรรมการ
          6.  นางกานต์สิริ มาตขาว           กรรมการ
          7.  นายชัยยนต์ ศรีเชียงหา         กรรมการ
          8.  นายพิสิฐ  แก้วมาก              กรรมการและเลขานุการ
          9.  นางพรศรี  ยอดสุดา             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
งานต่างๆ
         1. งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
         2. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
         3. สภานักเรียน
         4. เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน
         5. งานรักษาความปลอดภัย
         6. เวรประจำวัน
         7. อาจารย์ที่ปรึกษาและระดับชั้น
         8. งานกิจกรรมโรงเรียน
         9. งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
         10. งานป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน
         11. งานสวัสดิการนักเรียน