ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารทั่วไป
ภาระหน้าที่
          1. กำหนดนโยบาย วางแผนปฏิบัติงาน เสนอโครงการ กิจกรรม งบประมาณ ของฝ่ายบริหารทั่วไป
          2. อำนวยการปฏิบัติงาน ควบคุม นิเทศ ติดตาม ประเมินผล จัดทำปฏิทินงาน และพัฒนางานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
          3. วางระบบและดำเนินการระบบควบคุมภายในของสถานศึกษา สร้างความรู้ ความเข้าใจ ประสานการปฏิบัติต่อบุคลากรในสถานศึกษา เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
          4. ทำหน้าที่ประสานงานสมาคมผู้ปกครองและครูฯ และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
          5. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียนก่อนปิดภาคเรียนทุกภาคเรียน
          6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
บุคลากร
          1.  นายประสิทธิ์  นาคสิงห์           ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป  ประธานกรรมการ
          2.  นายจรัส  รัตนบรรณสกุล        รองประธานกรรมการ
          3.  นายสุพจน์  ฉิมสอาด             กรรมการ
          4.  นางภิญญดา  คงบุญรักษ์        กรรมการ
          5.  นางสาวจุรีมาศ  สุวรกุล           กรรมการ
          6.  นางกานต์สิริ  มาตขาว            กรรมการ
          7.  นายพิสิฐ  แก้วมาก                กรรมการ
          8.  นางจรุงจิต  เพชรอุทัย            กรรมการและเลขานุการ
          9.  นายชัยยนต์  ศรีเชียงหา          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
         10.  นางสาวอรวรรณ  มากชุมโค    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
งานต่างๆ
         1. งานส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและสัมพันธ์ชุมชน
         2. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
         4. งานประสานสมาคมฯ และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
         5. งานสวัสดิการร้านค้า
         6. งานสหกรณ์โรงเรียน
         7. งานประชาสัมพันธ์
         8. งานโสตทัศนศึกษาและเทคโนโลยีทางการศึกษา
         9. งานพยาบาล
         10. งานสารบรรณ
         12. งานอนามัยโรงเรียน
         13. งานส่งเสริมระบบควบคุมภายใน
         14. งานนักการภารโรง