ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ภาระหน้าที่
          1. กำหนดนโยบายและวางแผนปฏิบัติงาน ปฏิทินการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารงานบุคคล
          2. อำนวยการ นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่กำหนด โดยครอบคลุมขอบข่ายงาน
          3. พัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
          4. จัดสวัสดิการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
          5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
บุคลากร
          1.  นายผดุงรัตน์  ยังผ่อง            รองผู้อำนวยการบริหารงานบุคคล
          2.  นางสมัย  สุวรรณอำภา          ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล
          3.  นางจรุงจิต  เพชรอุทัย           กรรมการ
          4.  นายสุรชัย  ทองนุ้ยพราหมณ์   กรรมการ
          5.  นางสิริพร  รอดวิจิตร             กรรมการ
          6.  นางกานต์สิริ  มาตขาว           กรรมการและเลขานุการ
งานต่างๆ
          1. งานบรรจุ แต่งตั้ง
          2. งานพัฒนาบุคลากร
          3. งานส่งเสริมวินัย
          4. งานสวัสดิการโรงเรียน