ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารงบประมาณ
ภาระหน้าที่
          1. บริหาร จัดการ นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และพัฒนางานในฝ่ายบริหารงบประมาณ
          2. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียน
          3. อำนวยการและควบคุมการดำเนินงานให้ถูกต้องตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ
          4. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
บุคลากร
          1.  นางอำนวย  ออกเวหา                   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ
          2.  นางมยุรี  พลดงนอก                     รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ
          3.  นางอรพิน  จันทร์เกตุ                    เจ้าหน้าที่
          4.  นายจรัส  รัตนบรรณสกุล               เจ้าหน้าที่
          5.  นายชัยยนต์  ศรีเชียงหา                เจ้าหน้าที่
          6.  นางสาววัชรี  เพชรรัตน์                  เจ้าหน้าที่
          7.  นางรมมดี  ชุมแก่น                       เลขานุการ
งานต่างๆ
          1. งานการเงิน
          2. งานบัญชี
          3. งานพัสดุ
          4. งานแผนงาน
          5. งานยานพาหนะ
          6. งานประกันชีวิต
          7. งานธนาคารโรงเรียน