ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารวิชาการ
ภาระหน้าที่
          1. อำนวยการให้มีการจัดทำหลักสูตรในสถานศึกษา ติดตาม ประเมินและปรับหลักสูตรให้เกิดความเหมาะสม และตอบสนองนโยบายตามสายบังคับบัญชา
          2. อำนวยการให้มีการจัดทำตารางสอน  จัดครูเข้าสอน  ควบคุม ติดตาม นิเทศ จัดระบบบริหารงานวิชาการ สนับสนุนด้านสื่อ อุปกรณ์ให้เหมาะสม เพียงพอ
          3. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศทางวิชาการและปฏิทินวิชาการ
          4. ควบคุม ติดตาม การบริหารโครงการฯฝ่ายวิชาการ
          5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
บุคลากร

นางสาวชนกนันท์  อุตทาพงษ์    รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นายโชคชัย  สกลวิรัตน์             ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ
นางสาวทิวะพร
  คงบุญมี          รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ
นางสมัย
  สุวรรณอำภา            หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
นางอำนวย
  ออกเวหา             หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
นางรมมดี
  ชุมแก่น                 หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
นางนราภรณ์  ประทานทรัพย์
     หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายจำลอง  สุขสาลี
                หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลานามัย
นายกิตติศักดิ์  เหล่าสุข
             หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
นางจุฑารัตน์  ศรีเชียงหา
        หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางพรศรี
  ยอดสุดา                หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
นางกานต์สิริ
  มาตขาว             หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสิริพร  รอดวิจิตร
               เลขานุการ
นางสาวศศิวิมล  จงไกรจักร
      ผู้ช่วยเลขานุการ

งานต่างๆ
          1. งานกลุ่มสาระทางวิชาการ
          2. งานทะเบียน
          3. งานวัดผล
          4. งานประกันคุณภาพ
          5. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
          6. งานพัฒนาหลักสูตรและนิเทศทางการศึกษา
          7. งานเศรษฐกิจพอเพียง
          8. งานสวนพฤกษศาสตร์
          9. งานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
          10. งานแนะแนว
          11. งานกลุ่มสาระทางวิชาการ